ماه: اکتبر 2018

بخش بندی مشتریان

برای گروه بندی مشتریان بر اساس ارزش‌های مشترک و شبیه به هم از روش‌های داده کاوی و تحلیل آماری استفاده می‌شود بر اساس این روش‌ها مشتریان بر اساس وجوه مشترک گروه‌بندی می‌شوند تا برای هر گروه از آن‌ها استراتژی بازاریابی خاصی در پیش گرفته شود

معیارهای خرید مشتری

تعیین جایگاه ویژگی هایی مانند قیمت، شرایط فروش، ابعاد بسته بندی و نوع بسته بندی در ذهن مخاطب با استفاه از تحلیل‌داده در فروش و بازاریابی بدست می‌آید.

امتیاز خالص ترویج کننده(رضایت مشتریان)

هر سازمانی باید از میزان رضایتمندی و وفاداری مشتریان خود آگاهی داشته باشد چراکه مشتریان راضی و خوشنود تضمین کننده رشد درآمد و افزایش سود سازمان در آینده هستند

تحلیل رضایت مشتری

مهمترین و کاربردی‌ترین شاخص کلیدی عملکرد غیر مالی، رضایت مشتری می‌باشد، برای سازمان‌های تجاری این شاخص گویاترین شاخص عملکرد سازمان در آینده می‌باشد