هیات مدیره

سید محمدحسین حسینی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره
فوق لیسانس مدیریت صنعتی
فوق لیسانس اقتصاد
بیش از ده سال تجربه کار اجرایی و مشاوره در سازمانهای تولیدی و خدماتی

احسان مطهری

رئیس هیات مدیره
فوق لیسانس مهندسی صنایع
بیش از ده سال تجربه کار اجرایی و مشاوره در سازمانهای تولیدی و خدماتی