مهندسی سازمان

مهندسی سازمان

امروزه اهمیت موضوع «چابکی» در مدیریت سازمان‌ها، حوزه فرایندها را به عنوان مهمترین حوزه موثر بر چابکی سازمانی، در صدر موضوعات قابل توجه قرار داده است. مشاوران آداک در مهندسی و بازطراحی سازمان رویکردی چند مرحله‌ای را اجرا می‌کنند که از بررسی استراتژی و ماموریت سازمان شروع و تا مرحله طرح‌ریزی تفصیلی فرایندها، ساختار سازمانی و سیستم‌های مرتبط ادامه پیدا می‌کند.

نکته مهم در رویکرد گروه مشاوران آداک ، تاکید بر «تعیین» فرایندهای مورد نیاز برای تحقق استراتژی سازمان است که در نقطه مقابل رویکردهای دیگر که صرفا فرایندهای موجود را «شناسایی» و مستند می‌کنند، قرار می‌گیرد.

خدمات قابل ارائه:

  •        پیاده‌سازی نظام مدیریت فرایندهای سازمان
  •        طراحی ساختار سازمانی
  •        طراحی و پیاده‌سازی سازی نظام‌های مدیریتی مورد نیاز

آیا برای توسعه کسب و کار خود آماده اید؟

ما همراه شما هستیم.