مدیریت منابع انسانی

مدیریت
منابع انسانی

منابع انسانی به عنوان یک دارایی راهبردی سازمان همواره دغدغه سازمان‌های پیشرو در عصر حاضر بوده‌است. مشاوران آداک با هدف توسعه و توانمندسازی منابع انسانی، خدمات مشاوره به سازمان‌ها را در قالب طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های آموزش، ارزیابی عملکرد و … ارائه می‌کند.

آیا برای توسعه کسب و کار خود آماده اید؟

ما همراه شما هستیم.