مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار

مسئولیت اجتماعی و
توسعه پایدار

مسئولیت اجتماعی شرکتی و در سطحی بالاتر، «توسعه پایدار»در دهه‌های اخیر مورد توجه بسیاری از کسب‌وکارها قرار گرفته است. این مفهوم، به معنای رعایت داوطلبانه ملاحظات اجتماعی، زیست‌محیطی، و اقتصادی در کسب و کار و در تصمیم‌گیری‌های اصلی مدیران و سیاستگذاران است. امروزه «مسئولیت اجتماعی شرکتی» نه تنها باعث کاهش اثرات زیانبار کسب‌وکار به محیط اطراف و توسعه جامعه محلی و حفظ محیط زیست خواهد شد، بلکه بالندگی و رشد کسب‌وکارها را هم در پی خواهد داشت و جایگاه آنان را در میان ذینفعان ارتقا خواهد داد. بر همین اساس، «گروه مشاوران آداک» ترویج و توسعه مسئولیت اجتماعی در میان شرکت‌های ایرانی را یکی از خدمات اصلی خود قرار داده است.

خدمات قابل ارائه:

  • کمک به استقرار نظام مسئولیت اجتماعی در سازمان‌ها
  • تدوین استراتژی و برنامه‌های مسئولیت اجتماعی
  • تحلیل سازمانی بر مبنای تئوری تحلیل ذی‌نفعان
  • ارتقای مسئولیت اجتماعی شرکتی بر اساس استاندارد ایزو 26000
  • طراحی و تدوین گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی بر اساس استاندارد GRI
  • مطالعات تطبیقی در جهت تدوین راهنمای مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار در صنایع مختلف

آیا برای توسعه کسب و کار خود آماده اید؟

ما همراه شما هستیم.